Värdegrund

Värdegrund

 

Värdegrund för Gräftåvallens skidklubb

Vår värdegrund

Gräftåvallens skidklubbs värdegrund baserar sig på idrottens värdegrund som är:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Hos oss är alla välkomna och ska ha möjlighet att delta i klubbens olika aktiviteter oavsett ålder och förmåga. I vår klubb betyder detta att alla ska känna sig trygga fysiskt och psykiskt.

Vi likställer alla oberoende av kön, hudfärg, religion, nationalitet, sexuell läggning, fysiska och psykiska funktionsvariationer.

Det är klubbens styrande organ och ledares ansvar att säkerställa ovanstående för alla, i alla sammanhang där klubben är verksam, samt agera om behov uppstår.

 

Värdegrunden i praktiken

Värdegrunden skall genomsyra alla våra aktiviteter, fysiska och digitala, samt vara väl förankrad hos skidklubbens medlemmar och i det vi gör. I praktiken innebär det att vi pratar om värdegrunden, gör värdegrunden tillgängliga för våra medlemmar samt att vi löpande stämmer av att vi följer vår värdegrund när vi arbetar i vår förening.

Föreningen premierar i första hand fysiska aktiviteter men oavsett aktivitet så skall dessa vara inkluderande och riktad mot en bredd av deltagare, ge många en möjlighet att hjälpa till, att våra aktiviteter utförs seriöst och strukturerat samt att det vi gör görs med en positiv attityd och gärna med ett leende på läpparna.

Föreningen ser allvarligt på all form av diskriminering, mobbning, fusk eller särbehandling och det är alla medlemmars ansvar att arbeta för att ovanstående inte inträffar.

 

Handlingsplan vid konflikter kring vår värdegrund

Alla föreningens medlemmar har ett eget ansvar att vi lever som vi lär och att vi följer föreningens värdegrund. Det är dock klubbens styrande organ och ledares ansvar att säkerställa vår värdegrund för alla, i alla sammanhang där klubben är verksam, samt agera om behov uppstår.

Finns risk att någon far illa i föreningen så skall det skyndsamt anmälas till föreningens styrande organ, alternativt att en orosanmälan görs till kommunens socialtjänst där möjlighet finns att vara anonym. Föreningen kan inte vara nog tydliga med hur viktigt detta är oavsett person, men framförallt om risk finns att något barn far illa.

Beteenden som inte är i linje med föreningens värdegrund kan leda till uteslutning ur föreningen