Årsmöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

 

Medlemmar i Gräftåvallens skidklubb kallas till ordinarie föreningsstämma.

 

Dag: Måndag den 10 april 2023, kl. 10.00

Plats: Fjällgården, Gräftåvallen

 

Dagordning

1.           Fastställande av röstlängd för mötet.

       2.                          Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.                          Val av protokolljusterare och rösträknare.

       4.                          Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

       5.                          Fastställande av föredragningslista.

       6.     a)         Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

             b)         Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

      7.                          Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

      8.                          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.                          Fastställande av medlemsavgifter.

       10.                          Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

      11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12.                          Val av

             a)         föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b)         3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,

             c)         2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

             d)         3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

             e)         beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

      13              Övriga frågor

                        Fastställande av drogpolicy.

                        Fastställande av värdegrund.

                     

                        Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning föredras på årsmötet.

                        www.graftavallenssk.se