Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ver: 1.1

Gräftåvallens Skidklubbs (kallad GSK) hantering av personuppgifter.
Dokumentet ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.

GSK är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss när du:

  • Anmäler dig/familj som medlem/ar
  • Anmäler dig för prenumeration av föreningens informationsutskick
  • Anmäler dig till föreningens arrangemang.
  • Vid annan kontakt med föreningen

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Kategorier av personuppgifter vi sparar om dig är kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter samt ärenden i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på finns i bilaga 1.

Föreningen sparar ej andra personuppgifter än vad som beskrivs ovan.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter med hjälp av ett antal externa leverantörer. Vi säkerställer att dessa leverantörer levererar sina tjänster i enlighet med dataskyddsförordningen. I de fall det krävs tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

GSK sparar personuppgifter om dig så länge det finns en medlemsrelation. Vid medlemskapets upphörande raderas alternativt anonymiseras dina uppgifter inom rimlig tid om ingen annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Hur länge dina personuppgifter lagras beror på vilket syfte de samlats in för.

Personuppgifternas riktighet

1 gång per år kommer föreningen kontrollera personuppgiftens riktighet av föreningens medlemmar.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigat skäl, begära ett registerutdrag över den information som finns registrerat om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs av svensk eller om europeisk lag, domstol- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.

Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke eller lämna klagomål om behandlingen till datainspektionen.

 

Bilaga 1

Kategorier av personuppgifter

 

När

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Laglig grund

Medlemskap

Fakturerings-uppgifter

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress
Postnummer
Ort

Fullgöra föreningens åtaganden gentemot dess medlemmar

 

Kontaktuppgifter

Epost
Telefon

Fullgöra föreningens åtaganden gentemot des medlemmar och samtycke

Anmälan aktiviteter

Kontaktuppgifter

Förnamn
Efternamn

Personnummer
Epost
Telefon

Fullgöra föreningens åtaganden gentemot des medlemmar och samtycke

Prenumeration Utskick/Info

Kontaktuppgift

Epost

Intresseavvägning

Marknadsföring

Foto/video

Bild

Intresseavvägning

 

Kontaktuppgift

Förnamn
Efternamn
Epost
Telefon (kan förekomma)

Samtycke

 

När

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Laglig grund

Kontakt via mail

Kontaktuppgifter

Email samt vad du valt att dela med oss

Fullgöra föreningens åtaganden gentemot dess medlemmar

 

Ärendeuppgifter

Ärendet i löptext

Fullgöra föreningens åtaganden gentemot dess medlemmar

Förenings-dokument

Kontaktuppgifter

Förnamn (kan förekomma)
Efternamn (kan förekomma)
Epost (kan förekomma)
Telefon (kan förekomma)

Intresseavvägning

Årsmöteshandlingar

Kontaktuppgifter

Förnamn (kan förekomma)
Efternamn (kan förekomma)

Bokföringslagen

 

Bilaga 2

Leverantör för lagring av personuppgifter

Riksidrottsförbundets verktyg för föreningar (Idrottonline) används i huvudsak för hantering av personuppgifter och i undantagsfall e-post eller andra tjänster för att lösa föreningens uppgifter.