Drogpolicy

Gräftåvallens SK drogpolicy

 

Allmänt

Gräftåvallens SK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och i sin kamratskap. Hur vi som ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt för denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna. För att kunna följa upp arbetet mot droger samt att hålla föreningens drogpolicy levande skall varje sektion utse en ”Drogansvarig”.

Policy mot ALKOHOL:
Utgångspunkten måste vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

 

Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande vis:
· Enskilt samtal och kontakt med förälder. Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar och sociala myndigheter.

Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.
Följande regler gäller:

 • Inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom. T ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
 • Ingen alkoholförtäring på fester där ungdomar är med.
 • Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
 • Undvika försäljning av alkoholdrycker* till allmänheten i samband med idrottsevenemang. I de fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har föreningen ett särskild stort ansvar för att ordningskravet beaktas.
 • Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

 

*Alkoholdrycker = Spritdrycker, vin och öl (dryck starkare än lättöl)

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder.

 

 

 

 

 

Policy mot TOBAK:
Föreningen skall:

 • Uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.
 • Utöver vad som tobakslagen föreskriver arbeta för att skapa rökfria miljöer på anläggningar där idrott bedrivs.
 • Uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak.
 • Göra ledare och aktiva medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbeta för att konsumtionen minskar.
 • Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak. Upptäcks tobaksbruk gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder.  

Policy mot Narkotika och Dopingpreparat:
Användning av narkotika och prestationshöjande medel enl. ICO:s dopinglista är förbjuden. Undantag om den aktive har läkarintyg för t ex Astmamedicin.

 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt/varit i närheten av narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande vis:

 • Enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala myndigheter.

 

Ingen av våra ledare eller aktiva får bruka narkotika eller dopingpreparat och vid upptäckt gör vi på följande vis:

 • Enskilt samtal och kontakt med polis.

Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för föreningens medlemmar. Det yttersta ansvaret ligger på Styrelsen dit man som ungdom, förälder eller ledare kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.

 

 

Gräftåvallen april 2017

 

Gräftåvallens SK

 

Styrelsen